Domov | Články | Cirkev | Načo je nám cirkev?

Načo je nám cirkev?

Niektorí ľudia sa pýtajú: “Naozaj musím chodiť do kostola? Načo je nám cirkev?” Pozrime sa spolu, čo o cirkvi hovorí Biblia.


Pojem „cirkev“ pochádza z gréckeho slova ecclesia. Znamená „spoločenstvo veriacich“. Je to skupina ľudí, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Cirkev to nie je budova kostola. Biblia ju prirovnáva k rodine (1), živému domu (2) alebo telu, v ktorom má každý svoje miesto a význam (3). Všetky tieto metafory nám približujú, ako žiť kresťanský život a aké miesto v ňom má cirkev.

Prvá cirkev sa postupne šírila z Jeruzalema do okolitých miest a krajín. Apoštoli preto často písali listy lokálnym skupinám veriacich, ktorí sa stretávali v rôznych častiach Rímskej ríše. Cirkevné komunity boli odjakživa veľmi pestré. Tvorili ich ľudia rôzneho veku, národností, z rôznych spoločenských vrstiev a rodinného pozadia.

Prečo potrebujeme cirkev

Sú vzťahy s inými kresťanmi dôležité aj dnes? Načo je cirkev modernému človeku? Pozrime sa na dôvody, ktoré už 2000 rokov vedú Ježišových učeníkov na celom svete, aby spolu trávili čas.

Vzájomná podpora

Kresťania sa schádzajú, lebo zdieľajú rovnakú vieru a môžu sa navzájom povzbudzovať. Interakcia s inými veriacimi pomáha budovať priateľstvá a poskytuje duchovnú stabilitu. Autor jedného z novozákonných listov napomína veriacich v prvom storočí: „Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň.“(4) Aj dnes je spoločenstvo v miestnom kostole alebo zbore pre kresťana nesmierne dôležité. Je na ňom niečo jedinečné a nedá sa ničím iným nahradiť. Viac polien horí jasnejším plameňom. Ak jedno odložíme bokom, rýchlo zhasne a vychladne. Podobný princíp platí aj v duchovnej oblasti. Spoločné stretnutia nám pomáhajú zostať silnými vo viere. Ak zanedbáme cirkev, dobrovoľne sa vzdávame povzbudenia a pomoci iných kresťanov.

Spoločné uctievanie

Druhým veľmi dôležitým dôvodom sú spoločné uctievanie a modlitby. Je úžasné, keď Duch Svätý pôsobí v srdci a mysli kresťana počas toho, ako spieva žalmy a chválospevy. Keď sa modlí a rozjíma na Božím slovom spolu s ostatnými.

Duchovný rast

Pravidelné vyučovanie z Biblie pomáha kresťanom duchovne rásť a žiť každodenný kresťanský život. Učenie, ktoré sa drží biblických právd, nás vedie k tomu, aby sme žili tak, ako sa páči Bohu. Zároveň nám pomáha, aby sme boli voči sebe otvorení boli láskyplne zúčtovateľní jeden pred druhým.

Služba iným

Cirkev je zároveň ideálne miesto, kde kresťania môžu slúžiť Bohu aj ľuďom okolo seba. Známy evanjelista Billy Graham raz napísal: „Vybral by som si také spoločenstvo, ktoré otvára svoju náruč pre každého, kto je duchovne hladný. Spoločenstvo, ktorému ležia na srdci sociálne nedostatky okolitej komunity. V ktorom jeho členovia spolupracujú na tom, aby prinášali zvesť o Kristovi do okolitej komunity. Vybral by som si spoločenstvo, ktoré dobre spravuje finančné dary, ktoré dostáva, a kde môžem nesebecky dávať zo svojich obdarovaní, talentov a schopností na Božiu slávu.“ Takéto spoločenstvo nám dáva príležitosti slúžiť Ježišovi aj ľudom a svedčiť o jeho láske.(5)

Iste by sa našlo ešte veľa ďalších dôvodov, prečo potrebujeme cirkev. Komunita veriacich jednoducho dáva nášmu vzťahu s Bohom ďalší rozmer. Premýšľaš, ktorá cirkev je tá „pravá“? Váhaš, ako si nájsť spoločenstvo, keď je tu toľko rôznych cirkví? Napíš nám a radi ti pomôžeme.