Ako si nájsť spoločenstvo

Ľudia sa často pýtajú: „Prečo je cirkev dôležitá? Prečo by som mal začať chodiť do kostola, keď som nadviazal vzťah s Ježišom?“

Biblia povzbudzuje veriacich – starých aj nových – k duchovnému rastu: „Vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista“ (2. list Petra 3, 18). Prvým krokom v procese nášho neustáleho rastu je aktívne zapojenie do miestneho spoločenstva kresťanov.

Všetci kresťania spolu tvoria tzv. „telo Kristovo“. Cirkev nie je len organizácia, ale skupina ľudí, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista ako svojho Spasiteľa. Je Božou vôľou, aby sa kresťania schádzali na miestnej úrovni, čo aj robia už takmer 2000 rokov. Väčšina novozmluvných listov bola napísaná lokálnym skupinám veriacich v rôznych častiach Rímskej ríše.

Prečo potrebujeme cirkev

Po prvé, kresťania by sa mali identifikovať s Božím ľudom – s ostatnými nasledovníkmi Ježiša v cirkvi. Interakcia s inými veriacimi pomáha budovať priateľstvá a poskytuje duchovnú stabilitu. Autor Listu Židom 10, 25 napomína veriacich v prvom storočí: „Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň.“ Spoločenstvo v miestnom kostole alebo zbore je nesmierne dôležité. Je na ňom niečo jedinečné a nedá sa ničím iným nahradiť. Viac polien horí jasnejším plameňom. Ak jedno odložíme bokom, rýchlo zhasne a vychladne. Podobný princíp platí aj v duchovnej oblasti. Spoločné stretnutia nám pomáhajú zostať silnými vo viere. Ak zanedbáme cirkev, dobrovoľne sa vzdávame povzbudenia a pomoci iných kresťanov. Schádzame sa preto, lebo zdieľame rovnakú vieru a navzájom sa môžeme povzbudzovať v Pánovi.

Po druhé, spoločenstvo spája ľudí za účelom uctievania Boha. Nie je nič lepšie, než keď Duch Svätý pôsobí v srdci a mysli kresťana počas toho, ako spieva žalmy a chválospevy, modlí sa s inými a počúva verejné čítanie z Písma a vyučovanie z Božieho slova.

Po tretie: Pravidelné a správne vyučovanie z Biblie nám pomáha duchovne rásť a žiť náš každodenný kresťanský život. Učenie, ktoré sa drží biblických právd, nás vedie k tomu, aby sme robili, čo je správne, a pomáha nám byť láskyplne zúčtovateľní jeden pred druhým.

Po štvrté: Je to ideálne miesto, kde môžeme slúžiť Kristovi aj ľuďom okolo seba. Známy evanjelista Billy Graham raz napísal: „Vybral by som si také spoločenstvo, ktoré otvára svoju náruč pre každého, kto je duchovne hladný, nezávisle od jeho spoločenského postavenia alebo rasy; spoločenstvo, ktorému ležia na srdci sociálne nedostatky okolitej komunity; spoločenstvo, ktoré má víziu a nasadenie pre misiu a v ktorom jeho členovia spolupracujú na tom, aby prinášali zvesť o Kristovi do okolitej komunity. Vybral by som si spoločenstvo, ktoré dobre spravuje finančné dary, ktoré dostáva, a kde môžem nesebecky dávať zo svojich obdarovaní, talentov a schopností na Božiu slávu.“ Takéto spoločenstvo nám dáva príležitosti slúžiť Bohu aj ľudom. Náš život v ňom bude pre všetkých naokolo živým svedectvom o Kristovej láske (Matúš 5, 16).

Na čo sa ešte zamerať pri hľadaní spoločenstvacirkev sú ľudia, nie steny

Kristova cirkev je dnes rozdelená na rôzne denominácie. V rámci každej z nich existujú spoločenstvá, ktoré spĺňajú svoje biblické poslanie, len ich treba niekedy hľadať a neuspokojiť sa s tým, čo máš najbližšie k svojmu domu, alebo kam chodilo päť generácií tvojej rodiny pred tebou. Hľadaj také spoločenstvo, ktorého učenie je plne biblické. Medzi kľúčové učenia Biblie patria nasledovné: Biblia ako pravdivé Božie slovo, ktoré má Bohom danú autoritu a moc (2. Timotejovi 3, 16); je len jeden Boh, ktorý existuje v troch osobách: Boh Otec, Boh Syn (Ježiš) a Boh Duch Svätý (Ján 14, 26; Matúš 28, 18-19); spasenie získavame Božou milosťou prostredníctvom našej viery (Efezanom  2, 8-9); duchovná zrelosť sa buduje oddanosťou modlitbám, štúdiu Biblie a poslušnosti Bohu (2. Timotejovi 3, 16-17; Kolosanom 1, 10).

Ak hľadáš dokonalé spoločenstvo, priprav sa na sklamanie. Žiadne totiž nie je dokonalé! Cirkev tvoríme my hriešnici. Každý z nás má svoje zápasy (aj ty), a preto si budú tvoje vzťahy v cirkvi vyžadovať tvoju trpezlivosť, odpúšťanie a lásku. Pamätaj na to, že aj ty potrebuješ tieto isté veci zo strany druhých.

Daj si pozor, aby si sa nezaplietol do skupín, ktoré sa síce hlásia ku kresťanstvu, ale sa odklonili od posolstva Biblie alebo nežijú podľa toho, čo kážu. Napriek tomu by sme mali k členom týchto skupín pristupovať s láskou a starostlivosťou a využiť príležitosti na to, aby sme sa im pokúsili svedčiť o našej viere.

PS: Ak chceš, aby sme ti pomohli nájsť iných kresťanov v tvojom okolí, napíš nám.