Domov | Články | Cirkev | Za čo sa modliť? Modlitby z Biblie

Za čo sa modliť? Modlitby z Biblie

Aj ty si niekedy kladieš otázku ako a za čo sa modliť? Inšpiruj sa tým, o čo prosili Boha vo svojich modlitbách prví kresťania.


K Bohu často pristupujeme, ako k nášmu lokajovi. „Pane, daj mi toto, daj mi ono, dajmidajmidajmi…“ Samozrejme Boh chce napĺňať aj naše fyzické potreby, no oveľa viac mu záleží na duchovných potrebách svojho ľudu. Raná cirkev to vedela a modlitby Ježiša, učeníkov a prvých veriacich, ktoré sú zaznamenané v Novej zmluve, odrážajú hlboké uvedomenie si toho, čo je v živote človeka a cirkvi skutočne dôležité.

Ak sa aj ty chceš modliť za veci, za ktoré sa modlili prví nasledovníci Ježiša…

Modli sa, aby bolo vyvýšené a posvätené Božie meno vo svete.

„Vy sa teda modlite takto, Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje…“ (Matúš 6, 9)

Modli sa, aby Boh rozširoval svoje kráľovstvo po celej zemi.

„… príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.“ (Matúš 6, 10)

Modli sa, aby sa evanjelium rýchlo šírilo a bolo v úcte.

„Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslavovalo všade tak ako u vás…“ (2. Tesaloničanom 3, 1)

Modli sa za plnosť Ducha Svätého.

„Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lukáš 11, 13; cf. Efezanom 3, 19)

Modli sa, aby sa Boh zastal svojho ľudu v ich zápasoch.

„Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou?“ (Lukáš 18, 7)

Modli sa, aby Boh spasil neveriacich.

„Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení.“ (Rimanom 10, 1)

Modli sa, aby Boh viedol používanie Božieho slova.

„Vezmite si… meč Ducha, ktorým je Božie slovo. V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách.“ (Efezanom 6, 17-18)

Modli sa za odvahu pri hlásaní Božieho slova.

„V každom čase v Duchu proste… aj za mňa, aby mi bolo dané pravé slovo, kedykoľvek prehovorím; aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia… a slobodne ho ohlasoval, ako som povinný.“ (Efezanom 6, 18–20)

„Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby hlásali tvoje slovo s úplnou odvahou.“ (Skutky apoštolov 4, 29)

Modli sa za znamenia a zázraky.

„Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene tvojho svätého Služobníka Ježiša.“ (Skutky apoštolov 4, 30)

„Eliáš bol človek ako my, ale keď sa horlivo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu.“ (List Jakuba 5, 17-18)

Modli sa za uzdravenie chorých spoluveriacich.

„Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom. A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne.“ (List Jakuba 5, 14-15)

Modli sa za uzdravenie neveriacich.

„Publiov otec práve vtedy ležal chorý; mal úplavicu s horúčkou. Pavol vošiel k nemu, pomodlil sa, položil naňho ruky a uzdravil ho.“ (Skutky apoštolov 28, 8)

Modli sa za vyháňanie démonov.

„Povedal im, Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou.“ (Marek 9, 29)

Modli sa za zázračné vyslobodenie.

„Petra teda strážili v žalári, ale cirkev sa zaňho ustavične modlila k Bohu… S tým vedomím [že bol zrazu vyslobodený] prišiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volal Marek. Tu bolo mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili.“ (Skutky apoštolov 12, 5.12)

„Okolo polnoci sa Pavol a Sílas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Vtom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá.“ (Skutky apoštolov 16, 25-26)

Modli sa, aby Boh naplnil nevyhnutné potreby svojho ľudu.

„Chlieb náš každodenný daj nám dnes…“ (Matúš 6, 11)

Modli sa za múdrosť.

„Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju.“ (List Jakuba 1, 5)

Modli sa, aby Boh ustanovil vodcov vo svojej cirkvi.

„A keď v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk, v modlitbách a pôstoch ich zverili Pánovi, v ktorého uverili.“ (Skutky apoštolov 14, 23)

Modli sa, aby Boh poslal posily do svojej žatvy.

„Proste preto Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Matúš 9, 38)

„Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý, Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich.“ (Skutky apoštolov 13, 2-3)

Modli sa za úspech misionárov.

„Skrze nášho Pána Ježiša Krista a skrze lásku Ducha vás prosím, bratia, aby ste spolu so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom, aby ma zachránil pred neveriacimi v Judsku a aby moju službu pre Jeruzalem svätí vďačne prijali…“ (Rimanom 15, 30-31)

Modli sa za jednotu a súlad medzi veriacimi.

„Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa; aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.“ (Ján 17, 20-21)

Modli sa za vzájomnú pomoc v duchovnom raste.

„Vo dne v noci vrúcne prosíme, aby sme uzreli vašu tvár a doplnili, čo ešte chýba vašej viere.“ (1. Tesaloničanom 3, 10)

Modli sa za a schopnosť rozoznávať dôležité veci.

„Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti, aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň…“ (Filipanom 1, 9-10)

Modli sa za poznanie Božej vôle.

„Preto aj my, odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle…“ (Kolosanom 1, 9)

Modli sa za hlbšie spoznávanie Boha.

„[Neprestávame sa za vás modliť a prosiť,] aby ste… rástli v poznaní Boha. (Kolosanom 1, 10; cf. Efezanom 1, 17)

Modli sa za lepšie chápanie Božej lásky.

„Preto zohýnam kolená pred Otcom… [aby ste] mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. (Efezanom 3, 14.18-19)

Modli sa za hlbší pocit nádeje a istoty.

„Neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách…, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými.“ (Efezanom 1, 16.18)

Modli sa za silu, vytrvalosť a trpezlivosť.

„[Neprestávame sa za vás modliť a prosiť, nech] z moci jeho slávy nadobudnete všestrannú silu na vytrvalosť a trpezlivosť vo všetkom.“ (Kolosanom 1, 11; cf. Efezanom 3, 16)

Modli sa za hlbšie vnímanie Božej moci v tebe.

„Neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách…, aby ste vedeli…, aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila.“ (Efezanom 1, 16.18-19)

Modli sa, aby tvoja viera neochabla.

„Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“ (Lukáš 22, 32)

„Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“ (Lukáš 21, 36)

Modli sa za väčšiu vieru.

„Chlapcov otec hneď zvolal, Verím, pomôž mojej neviere!“ (Marek 9, 24; cf. Efezanom 3, 17)

Modli sa, aby si neupadol do pokušenia.

„A neuveď nás do pokušenia…“ (Matúš 6, 13)

„Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ (Matúš 26, 41)

Modli sa, aby ti Boh pomáhal dosiahnuť cieľ, ku ktorému ťa povolal.

„Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery…“ (2. Tesaloničanom 1, 11)

Modli sa, aby si konal dobré skutky.

„[Neprestávame sa za vás modliť a prosiť,] aby ste žili hodní Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku…“ (Kolosanom 1, 10)

Modli sa za odpustenie svojich hriechov.

„… a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.“ (Matúš 6, 12)

Modli sa za ochranu pred nepriateľom.

„… zbav nás zlého.“ (Matúš 6, 13)


Inšpirovali ťa tieto modlitby? Ak sa chceš dozvedieť viac o tom, ako a za čo sa môžeš aj ty dnes modliť, ponúkame ti náš bezplatný online kurz „Ako sa rozprávať s Bohom?