Čo je Biblia?

Domov | Čo je Biblia?

Čo je podľa teba Biblia? Niektorí ľudia si myslia, že je to kniha rozprávok, iní ju považujú za Božie slovo. Podľa Guinessovej knihy rekordov je Biblia najpredávanejšia kniha všetkých čias. Nedá sa poprieť, že má obrovský vplyv na náš svet. Vieš, kto napísal Bibliu a z akých častí sa skladá? A má dnes zmysel čítať knihu, ktorá je stará 2000 rokov? 

Nie jedna kniha, ale zbierka kníh

Mnoho ľudí považuje Bibliu za nudnú. Tento argument môže byť oprávnený, hlavne ak má človek nereálne očakávania. Slovo Biblia pochádza z gréčtiny a znamená knihy. Je to v podstate bohatá a pestrá zbierka desiatok kníh, listov, piesní, historických príbehov a pravidiel náboženskej viery a morálky. Biblia nie je triler, ktorý človek len tak vezme z police a prečíta na jedno posedenie. Každá jej kniha však má svoj vlastný príbeh a spolu tvoria súčasť jej celkového príbehu a posolstva.

O čom je Biblia?

Stručne povedané, Biblia odpovedá na otázku: „Kto je Boh?“ Jeho charakter vykresľuje prostredníctvom príbehov o stvorení Zeme, o jeho vzťahu s človekom, o jeho zasľúbeniach a záchrane, o Ježišovi aj o budúcnosti nášho sveta.

Aj keď sa Biblia na prvý pohľad zdá ako komplikovaná zbierka kníh, tiahne sa ňou spoločná niť. Ak ju chceš nasledovať, pomôže ti mať všeobecný prehľad o jej obsahu.

Aká je štruktúra Biblie?

Biblia je rozdelená na dve časti: Starý a Nový zákon (alebo Stará a Nová zmluva). Starý zákon obsahuje 39 kníh Biblie a Nový zákon 27 kníh. Rímskokatolícka cirkev uznáva ďalších 7 kníh ako súčasť Starého zákona: tzv. deuterokánonické knihy.

Starý zákon

Starý zákon sa začína stvorením Zeme a ľudí. V jeho prvých piatich knihách môžeme sledovať osud židovského národa, jeho otroctvo v Egypte aj Božie vyslobodenie a putovanie do tzv. zasľúbenej zeme, Izraela. Vzťah medzi Bohom a človekom je počas tejto cesty často vyhrotený.

V Starom zákone spoznávame mnoho stránok charakteru Boha: na jednej strane jeho milosrdenstvo a lásku, na druhej strane jeho spravodlivosť, ktorá sa môže zdať prísna. Aj v tých najťažších situáciách však vidieť záblesky nádeje.

Starý zákon obsahuje veľa predpovedí o tom, že Boh pošle záchrancu (t. j. Mesiáša), aby raz a navždy obnovil vzťah medzi sebou a ľuďmi.

Nový zákon

Ústrednou postavou Nového zákona je Ježiš. Je zaujímavé, že v jeho osobe sa naplnilo množstvo konkrétnych predpovedí, ktoré proroci zapísali stovky rokov pred jeho narodením. Jeho príchod obracia všetko naruby. Jeho nasledovníci veria, že Ježiš je tým dlho očakávaným záchrancom, ktorý obnovuje vzťah medzi Bohom a človekom.

V prvých štyroch knihách Nového zákona si môžeš prečítať, čo Ježiš hlásal a robil. Očití svedkovia hovoria o jeho narodení, pôsobení, utrpení a smrti. Tam to však nekončí. Na vlastné oči vidia Ježiša opäť živého: rozprávajú sa s ním, jedia s ním, dotýkajú sa ho. A tento zázrak navždy mení svet.

Ďalšiu časť Nového zákona tvoria rôzne listy a záznamy od Ježišových nasledovníkov. Dozvieš sa v ňom, ako prakticky žiť svoju vieru individuálne i spoločne s inými a ako rozvíjať svoj vzťah s Bohom. Nájdeš tu aj varovania a predpovede o budúcnosti.

Aká spoločná niť sa tiahne Bibliou?

Ak si prečítaš celú Bibliu, objavíš v nej spoločnú niť: Božiu lásku k ľuďom. Starý zákon ukazuje, ako Boh stvoril ľudí a akú radosť z nich má. Zároveň v mnohých príbehoch vidíš, že ľudia chcú ísť vlastnou cestou a obracajú sa mu chrbtom. Bohu na nich však naďalej záleží a čaká ich späť. Aj v tých najtemnejších obdobiach vidíme aspoň pár ľudí, ktorí dôverujú Bohu.

Ako sme už spomínali, v Starom zákone je aj veľa proroctiev: o tom, že Boh pošle záchrancu (spasiteľa), aby ľudí oslobodil od bolesti a zla, ktoré je na svete.

Kresťania veria, že Ježišov príchod v Novom zákone bol tým najväčším prejavom Božej lásky. Veria, že Ježiš je ten záchranca, na ktorého sa tak dlho čakalo.

Ježiš nám cez svoje slová a skutky ukázal, ako si máme navzájom prejavovať lásku a starať sa jeden o druhého. Jeho radikálne slová o tom, že je Božím Synom, ho napokon stáli život. Stovky očitých svedkov však potvrdili, že vstal z mŕtvych a videli ho živého.

Prvé knihy Nového zákona sa nazývajú evanjeliá. Evanjelium doslova znamená „dobrá správa“. Kresťania hovoria, že je tu vždy nádej a že Božia láska a ponuka odpustenia je dobrou správou pre všetkých.

Kto napísal Bibliu?

Bibliu napísalo asi 40 rôznych autorov v rozpätí asi 1500 rokov. Písali ju anonymní i známi ľudia s veľmi odlišnou životnou skúsenosťou. Rybár, vojak, pastier, spevák, colník, lekár, básnici, kňazi, proroci ba i králi. Väčšina z nich sa navzájom nepoznala, hovorili rôznymi jazykmi a žili v rôznych krajinách a kultúrach. O to zarážajúcejšia je jednotnosť ich posolstva! Prečo?

Kresťania veria, že aj keď Bibliu písali obyčajní ľudia, pri písaní ich viedol sám Boh. Zažili Boží dotyk a chceli sa s ním podeliť s inými.

Ktoré príbehy a citáty z Biblie poznáš?

Aj keď si Bibliu nikdy nečítal, možno budeš poznať niektoré jej príbehy. Pravdepodobne poznáš príbeh o narodení Ježiša (oslavujeme ho na Vianoce) alebo o jeho smrti (pripomíname si ju na Veľkú noc). Známy je aj príbeh o márnotratnom synovi alebo o stratenej ovci.

Ale aj zo Starého zákona možno poznáš nejaké príbehy. Animovaný film Princ egyptský pomerne verne rozpráva príbeh o Mojžišovi. Muzikál preslávil Jozefa aj s jeho pestrofarebným plášťom Možno poznáš príbeh o Dávidovi a Goliášovi či o veľkej potope, ktorú prežil Noe vďaka obrovskej arche.

Z Biblie pochádza aj veľa známych výrokov. Uhádneš, ktoré z nich sú z Biblie a ktoré nie?

  1.  Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne
  2.  Stavať dom na piesku
  3.  Nič nové pod slnkom
  4.  Oko za oko, zub za zub
  5. Aj majster tesár sa utne
  6.  Kto hľadá, nájde
  7.  Uctievať zlaté teľa
  8.  Stáť ako soľný stĺp
  9.  Prví budú poslední
  10.  Obetný baránok
  11.  Čo chceš, aby iní robili tebe, rob aj ty im
  12.  Neveriaci Tomáš
  13.  Trpezlivosť ruže prináša
  14.  Viem, že nič neviem
  15.  Kde je vôľa, tam je cesta

Je Biblia pravdivá?

Niektorí tvrdia, že Biblia je plná protirečení. Pri pozornom skúmaní však zistíš, že na knihu takéhoto rozsahu a záberu sa v nej i tých zdanlivých rozporov nájde neobyčajne málo. Pri jej čítaní ber vždy ohľad na žáner daného textu a na zámer autora. Jej pisatelia sa nesnažili napísať vedeckú príručku. Jednoduchý príklad: v jednom žalme je napísané, že Boh upevňuje „stĺpy zeme“. (Ž 75, 4) Keďže dnes vieme, že zem nestojí na stĺpoch, znamená to, že posolstvo celej Biblie je nesprávne?

Ľudia kedysi spievali žalmy ako piesne. Čo sa týka piesní a celkovo poézie, v minulosti ani dnes neinterpretujeme básnické prirovnania doslovne, ale obrazne. Iné časti Biblie, ktoré sa venujú záznamom súčasných udalostí, však obsahujú prekvapivo veľa historicky a geograficky presných údajov, ktoré sú dnes hodnoverne dokázané.

Možno si tiež kladieš otázku, či je Biblia skutočne Božie slovo a či máš všetko v nej brať doslovne. Rôzni kresťania pristupujú k interpretácii Biblie rôzne, vo všeobecnosti však platí, že väčšina vecí v Biblii bola myslená tak, ako je napísaná. Ako sme však spomínali, sú v nej však aj poetické či obrazné výrazy alebo napríklad príkazy a princípy, ktoré už v našom kontexte a kultúre neplatia. Ak chceš lepšie rozumieť Biblii, zapíš sa do nášho online kurzu Ako čítať Bibliu.

Prečo čítať Bibliu?

Niekto sa pustí do čítania Biblie preto, lebo vníma jej historickú, literárnu alebo náboženskú hodnotu. Biblia však môže byť pre človeka oveľa viac. Je plná krásnych a inšpiratívnych myšlienok a môže ti pomôcť, keď potrebuješ urobiť dôležité rozhodnutia vo svojom živote. Tiež je veľmi dobrým zrkadlom na lepšie spoznávanie samého seba. Z Biblie môžeš čerpať silu, nájsť v nej nádej a denne prostredníctvom nej komunikovať s Bohom.

Čo je Biblia a ako ju čítať

Ako čítať Bibliu?

Ak nepoznáš Bibliu, môže to byť mätúca kniha. Mnoho ľudí pri jej čítaní rýchlo uviazne, pretože sa do nej pustia ako do bežnej knihy: od začiatku do konca. Ale Biblia je knižnica s desiatkami kníh. Ani v knižnici nečítaš knihy rad radom podľa poličiek, ale si vyberáš podľa toho, čo ťa zaujíma, alebo podľa svojej čitateľskej úrovne.

Aký je teda najlepší postup pri čítaní Biblie? Začni od Nového zákona a čítaj ho po malých kúskoch: stačí jeden príbeh alebo jedna kapitola denne. Počas čítania premýšľaj nad tým, čo sa v texte deje, čo tým chcel Boh povedať a ako môžeš princípy z danej pasáže uplatniť vo svojom vlastnom živote.

Prečo je toľko prekladov Biblie?

V prvých storočiach nikto nemal vlastnú Bibliu. Na konci 4. storočia bola preložená z pôvodných rukopisov do latinčiny. Keďže čítať a písať po latinsky vedeli iba vzdelanci či kňazi, obyčajní ľudia boli po stáročia odkázaní na nich, čo sa týkalo čítania či výkladu Biblie. Cirkev mala preto obrovský vplyv na to, čo ľudia počuli alebo nepočuli.

K dôležitým míľnikom prekladania Biblie do „živých“ jazykov patrí preklad Cyrila a Metoda do staroslovienčiny v 9. storočí. V 16. storočí pribudol napr. Tyndaleov preklad do angličtiny, Lutherov preklad do nemčiny či tzv. Kralická Biblia v češtine. Vynájdenie kníhtlače urýchlilo a zlacnilo šírenie Biblie a postupne sa k nej dostalo viac a viac ľudí.

Kompletná Biblia je preložená do vyše 730 jazykov a jej časti do viac ako 3 400 jazykov. Dnes môže mať Bibliu takmer ktokoľvek a je najpredávanejšiou knihou na svete. Kresťania veria, že je dôležité, aby Božie slovo mohol každý čítať vo vlastnom jazyku, bez pomoci iných. Práve cez osobnú skúsenosť s ňou človek lepšie spozná a pochopí Boha.

Najlepší preklad Biblie?

Existuje niekoľko prekladov Biblie do slovenčiny. Ak s Bibliou len začínaš, najlepšie je zvoliť si jednoduchý preklad, napríklad Nádej pre každého. Tento preklad Nového zákona používa moderný jazyk a jej texty boli upravené tak, aby im bolo ľahšie rozumieť.

Jej opakom je Roháčkov preklad, ktorý je preložený takmer doslovne, avšak moderný čitateľ už ťažšie rozumie jeho archaickému jazyku.

Dobrou strednou cestou môže byť napr. Slovenský ekumenický preklad schválený všetkými veľkými cirkvami na Slovensku. 

Ak chceš rôzne preklady porovnávať vedľa seba, stiahni si aplikáciu Biblia od YouVersion a daj si jednotlivé slovenské preklady vedľa seba. Rozdiely sú väčšinou len v štylistike, avšak významovo sa preklady takmer nelíšia.

Začni spoznávať Bibliu

Biblia sa môže javiť ako stará, hrubá, nezáživná kniha, ale nič nie je tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Je plná príbehov, posolstiev a inšpirácií, ktoré sú aktuálne aj dnes a môžu zmeniť aj tvoj život. Ak sa chceš naučiť lepšie rozumieť Biblii, zapíš sa do nášho bezplatného online kurzu Ako čítať Bibliu.