Zásady ochrany osobných údajov organizácie Hlas pre Krista

 

Naposledy aktualizované 23. mája 2018

Platforma HladamBoha.sk berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Uvedomujeme si, že iba presné a transparentné informácie o tom, ako narábame s vašimi osobnými údajmi, vám pomôžu dôverovať nám a slobodne využívať príležitosti ponúkané našou organizáciou – či už využívate naše služby, informácie alebo školenia, chcete nás podporovať finančne alebo jednoducho zistiť, čo robíme.

 Ochranu osobných údajov považujeme za dôležitú súčasť svojho fungovania a kľúčový pilier, na ktorom stojí dôvera našich partnerov a klientov. Preto dbáme na to, aby sme informácie v našich systémoch dôsledne chránili, analyzujeme riziká a prijímame opatrenia na ich zabezpečenie.

Priebežne sledujeme legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj súvisiace odporúčania, trendy a technologické inovácie v tejto oblasti. Dbáme na súlad našich Zásad ochrany osobných údajov s platnými zákonnými predpismi, najmä:

 • Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. SR
 • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov („GDPR“).

Stránka HladamBoha.sk (ďalej len „naša stránka) je spravovaná neziskovou organizáciou Hlas pre Krista (ďalej len „naša organizácia“, „my“, „náš“ a pod.). Naším poslaním je osloviť ľudí s posolstvom evanjelia prostredníctvom digitálnych médií vrátane internetu. Sme naddenominačná organizácia, v ktorej sú zapojení kresťania zo všetkých veľkých kresťanských denominácií na Slovensku. Viac informácií o nás nájdete na adrese hpk.skkurzy.hladamboha.sk/kto-sme. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom alebo poštou:

Hlas pre Krista – Digitálne stratégie
Kolískova 12
841 05 Bratislava 4
info@digitalnestrategie.sk

Poskytnutím osobných údajov a udelením súhlasu s ich spracúvaním v prípadoch vyžadovaných príslušnými právnymi predpismi alebo používaním týchto stránok a prihlásením sa k akejkoľvek službe na týchto stránkach súhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov v súlade s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov. 

 

Čo sú osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú informácie o vás, ako napr. vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, rovnako ako vaše preferencie, záujmy (vrátane náboženských názorov a iných osobných postojov), a ďalších informácií, ktoré sa rozhodnete s nami zdieľať.

 

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Vaše údaje môžeme zhromažďovať, spracovávať a uchovávať...

 1. ... keď navštívite našu webovú stránku

 Našu webovú stránku si môžete prehliadať bez toho, aby ste nám oznámili, kto ste, a bez toho, aby ste zverejnili akékoľvek informácie o sebe, vrátane vášho e-mailu. Naše servery môžu zhromažďovať anonymné informácie o vašej návšteve na našej webovej stránke, ako napr. IP adresa a doména, ktorú ste použili na prístup na našu stránku; internetový prehliadač, ktorý používate; webstránka, z ktorej ste k nám prišli; podstránky, ktoré ste navštívili v rámci našej stránky; krajina, v ktorej sa nachádzate a pod. Tieto údaje používame na monitorovanie fungovania našej stránky (napr. počet návštev, priemerný čas strávený na stránke, zobrazené podstránky atď.), ako aj na prevádzkové účely, napr. aby sme neustále zlepšovali našu stránku a prispôsobovali jej obsah záujmom našich návštevníkov.

 1. ... keď s nami zdieľate svoje osobné údaje

Vaše údaje môžeme zhromažďovať a uchovávať, keď s nami komunikujete prostredníctvom tejto webstránky alebo iných stránok prevádzkovaných Hlasom pre Krista. K tomu môže dôjsť napr. keď:

 • vyplníte niektorý z kontaktných formulárov na našej webovej stránke;
 • pošlete nám komentár, otázku alebo sťažnosť;
 • budete korešpondovať s niektorým z členov nášho tímu;
 • finančne podporíte našu prácu.
 1. ... keď nám nepriamo poskytnete svoje informácie

Keď s nami komunikujete prostredníctvom sociálnych médií, napríklad cez Facebook (Messenger), Instagram alebo YouTube, tiež o vás môžeme získať nejaké osobné údaje. Údaje, ktoré získame, závisia od vašich osobných nastavení ochrany osobných údajov, ktoré ste nastavili na každej z týchto platforiem. Ak chcete zmeniť svoje aktuálne nastavenia na týchto platformách, prečítajte si ich vlastné zásady ochrany osobných údajov.

Taktiež môžeme získať informácie o vašich návštevách na našej webovej stránke (napr. o podstránkach, ktoré ste počas svojej návštevy videli) pomocou súborov cookies. Prosím, pozrite si sekciu Súbory cookies v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.

 

Čo ak ešte nemáte 16 rokov?

Ak ste ešte nedosiahli vek 16 rokov, skôr ako nám poskytnete akékoľvek osobné informácie, musíte získať súhlas svojho rodiča / zákonného zástupcu.

 

Aké informácie môžeme získať?

Keď sa s nami rozhodnete komunikovať prostredníctvom telefónu, mailom, osobne alebo online, môžeme o vás získavať informácie (ktoré v týchto Zásadách nazývame „osobné údaje“). Patria sem informácie o vašom mene, veku, pohlaví, e-mailovej adrese, regióne, kde bývate, náboženskom presvedčení a názoroch, o dôvodoch, prečo ste navštívili našu webstránku hladamboha.sk a o ďalších informáciách týkajúcich sa vašej osoby, ktoré sa rozhodnete s nami dobrovoľne zdieľať.

Zákon o ochrane údajov považuje niektoré osobné údaje za citlivejšie. Sú definované ako „osobitné kategórie osobných údajov“ a môžu mať obzvlášť citlivý charakter. V § 16 ods. 1 zákon č. 18/2018 Z.z. ustanovuje osobitné kategórie osobných údajov ako osobné údaje, ktoré o fyzických osobách odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby

Na základe vášho výslovného súhlasu môžeme zhromažďovať osobné údaje osobitnej kategórie, ak sa vy sami rozhodnete ich s nami dobrovoľne zdieľať počas využívania našej stránky.

 

Ako a prečo používame vaše údaje?

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely:

Reakcia na vaše otázky, komentáre: Ak máme reagovať na vaše podnety, potrebujeme poznať vaše základné osobné údaje, aby sme vás mohli kontaktovať.

Poskytnutie služby alebo tovaru: Vaše osobné údaje môžeme používať na zabezpečenie plnenia našich záväzkov, napr. na zabezpečenie doručenia produktov, o ktoré prejavíte záujem (napr. Biblia zadarmo).

Kontrola a hodnotenie: Vaše osobné údaje môžeme použiť na zlepšenie súčasných a budúcich spôsobov poskytovania našich služieb. Na tento účel môžeme využívať aj služby iných dodávateľov.

Získavanie finančných prostriedkov alebo priamy marketing: Marketingové informácie od nás dostanete mailom, iba ak ste nám na to udelili súhlas. Ak ste svoj súhlas stiahli a potom ste nám ho opäť udelili, platí vaše najaktuálnejšie rozhodnutie.

Administratívne úkony: Vaše osobné údaje môžeme použiť na zaznamenanie a spracovanie vašej sťažnosti, na zaznamenanie vašej žiadosti o zastavenie ďalšej marketingovej komunikácie, na zaznamenanie činnosti našich dobrovoľníkov a na ďalšie nevyhnutné interné archívne účely.

Monitorovanie a ďalší rozvoj: Vaše údaje nám pomáhajú prispôsobovať obsah našej webstránky vašim potrebám a ďalej ju rozvíjať a zlepšovať na základe záujmov našich užívateľov. Za týmto účelom môžeme využívať aj služby iných poskytovateľov služieb.

Ochrana života a zdravia: Vaše osobné údaje môžeme spracovať a použiť v prípade, že je relevantný dôvod si myslieť, že existuje nejaká vážna hrozba pre vás alebo pre niekoho iného.

Prieskum trhu a dotazníky: Môžeme vás pozvať na účasť v prieskume názorov alebo postojov, aby sme vylepšili našu stránku, za účelom fundraisingu, služieb alebo strategického rozvoja. Účasť v týchto prieskumoch je dobrovoľná a žiadny účastník v nich nebude identifikovateľný, jedine v prípade, že by udelil súhlas so zverejnením jeho spätnej väzby.

Spracovanie finančných darov: Spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, za účelom vykonania potrebných administratívnych úkonov spojených s poskytnutím jednorazových alebo pravidelných darov.

 

S kým zdieľame vaše údaje?

Vaše údaje vždy používame len na tie účely, na ktoré ste nám ich zverili. Osobné údaje nikdy a za žiadnych okolností nepredávame ani nezdieľame s tretími stranami. Preto nikdy neobdržíte marketingovú komunikáciu od iných spoločností, charitatívnych organizácií či iných organizácií z dôvodu, že by sme im poskytli vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje môžeme podľa zákona sprístupniť iným iba z nasledujúcich dôvodov:

Externí dodávatelia: Vaše údaje môžu byť sprístupnené našim poskytovateľom dátových, hostingových a iných služieb, ktoré nám pomáhajú realizovať naše služby. Títo dodávatelia konajú len na základe od nás prijatých pokynov a pred podpísaním spolupráce prechádzajú striktným overovacím procesom. Záväzky obsiahnuté v našich zmluvách s nimi sú v súlade s našimi Zásadami ochrany údajov.

Tam, kde si to vyžaduje zákon: Za určitých podmienok môžeme poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám, napr. orgánom činným v trestnom konaní za účelom prevencie alebo odhalenia trestného činu, alebo dňovým či finančným úradom. Môžeme tiež zdieľať vaše údaje s tiesňovými službami, ak máme dôvod domnievať sa, že existuje riziko vážneho poškodenia zdravia vás alebo inej osoby.

Vždy sa snažíme zabezpečiť, aby boli vaše osobné údaje použité tretími stranami na zákonné účely a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

 

Odkazy na webové stránky tretích strán

Na našej stránke sa môžu zobrazovať odkazy na iné webové stránky, ktoré patria tretím stranám, napríklad iným organizáciám, sponzorom, poskytovateľom obsahu či reklám. Keď kliknete na odkaz alebo tlačidlo aktivujúce takéto cudzie stránky, opúšťate našu stránku a presúvate sa na stránky, ktoré nemáme pod kontrolou a na ktoré sa už nevzťahujú tieto Zásady.

Ak sa chcete dozvedieť, ako budú použité vaše osobné údaje, musíte si prečítať zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

Nie sme zodpovední za ich obsah ani za ich spôsob nakladania s vašimi osobnými údajmi.

 

Ako chránime vaše údaje?

Aby sme zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov, dbáme na technické a organizačné zabezpečenie našej stránky. Prístup k informáciám obmedzujeme len na ľudí, ktorí ich reálne potrebujú vedieť, a dbáme na to, aby naši spolupracovníci vedeli, že tieto informácie sa majú používať iba v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Pravidelne kontrolujeme zoznamy ľudí, ktorí majú oprávnenie na prístup k informáciám, ktoré ukladáme, aby sme zabezpečili, že tieto informácie budú k dispozícii iba vyškoleným zamestnancom, dobrovoľníkom a dodávateľom.

Naše online formuláre sú vždy šifrované a naša sieť je chránená a pravidelne kontrolovaná.

Zachovanie súkromia a bezpečnosť sú pre nás veľmi dôležité. Obsah konverzácií prebiehajúcich prostredníctvom našej platformy nesmie byť zverejnený tretím stranám bez výslovného súhlasu autorov, s výnimkou prípadov, keď sú konverzácie jasne označené ako verejné. Naši e-koučovia a dobrovoľníci sú o tom poučení a dali svoj súhlas. Zároveň aj my vás žiadame o zabezpečenie diskrétnosti. Používaním našich služieb súhlasíte, že nebudete publikovať ani zdieľať obsah vašich konverzácií s e-koučom alebo inými používateľmi bez ich výslovného súhlasu.

Ak použijete vašu kreditnú alebo debetnú kartu na odoslanie finančného daru, na zakúpenie nejakého produktu alebo na online rezerváciu, bezpečne prenesieme údaje o vašej karte partnerom na spracovanie platieb. Robíme to v súlade s bežnými trhovými štandardmi a tieto údaje neukladáme na naše stránke.

Napriek tomu by ste mali mať na pamäti, že vždy existuje určité riziko súvisiace s odosielaním informácií vo verejných sieťach alebo pomocou verejných počítačov a nemôžeme zaručiť 100%-nú bezpečnosť údajov (vrátane osobných údajov) zverejnených alebo prenášaných prostredníctvom verejných sietí.

 

Ako dlho budeme vaše údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje nebudú uchovávané dlhšie, než je to potrebné na tie účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo kým sa nerozhodnete odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Ak neviete nájsť príslušný odkaz na zrušenie spracovania vašich osobných údajov, kedykoľvek nám môžete napísať na info@digitalnestrategie.sk so žiadosťou, aby sme vás viac nekontaktovali a vymazali sme vaše osobné údaje z našej databázy.

Ak nás požiadate o zastavenie spracovania vašich osobných údajov na marketingové účely, v niektorých prípadoch budeme musieť pridať vaše údaje do blokovacieho súboru, ktorý umožní, aby mohla byť vaša žiadosť o nekontaktovanie zrealizovaná.

Pokiaľ ide o osobné údaje týkajúce sa finančných transakcií, vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu požadovanú zákonom (v niektorých prípadoch to môže byť až šesť rokov po transakcii).

 

Ako funguje medzinárodný prenos osobných údajov?

Vaše osobné údaje nie sú prenášané, spracované ani zhromažďované mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vzťahujú sa na ne európske nariadenia o ochrane osobných údajov.

 

Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným informáciám?

Legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov vám poskytuje právo vyžiadať si od nás prístup k vašim osobným údajom; právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov;  právo na vymazanie osobných údajov; alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete modifikovať alebo odvolať písomne spolu s fotokópiou potvrdenia vašej identity (napr. pas alebo vodičský preukaz).

Kontaktovať nás môžete na adrese:

Hlas pre Krista – Digitálne stratégie
Kolískova 12
841 05 Bratislava 4

Prípadne nás môžete kontaktovať aj e-mailom (z adresy, z ktorej ste nám udelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov alebo s ktorou ste sa zaregistrovali na našej stránke):

E-mail: info@digitalnestrategie.sk

Odpíšeme vám do 30 dní od obdržania vašej písomnej žiadosti spolu s vaším identifikačným dokumentom.

 

Ako podať sťažnosť alebo požiadať o informácie

Ak chcete získať ďalšie informácie alebo máte otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prípadne ak máte podozrenie, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu vašich osobných údajov alebo došlo k zneužitiu vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na:

Hlas pre Krista – Digitálne stratégie
Kolískova 12
841 05 Bratislava 4

E-mail: info@digitalnestrategie.sk

Ak nebudete s prijatou odpoveďou spokojní, následne môžete podať podnet na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa sťahujú a ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve webových stránok. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít, ktorá vám poskytuje lepšiu a pohodlnejšiu užívateľskú skúsenosť. Dôvodov pre uchovávanie cookies je viac, no predovšetkým ide o schopnosť webu rozpoznávať užívateľa a jeho doterajšie nastavenia a aktivity, aby pri opätovnej návšteve nemusel svoje údaje znovu zadávať.

Keď navštívite našu webovú stránku, môžeme do vášho zariadenia odoslať „cookies“ a sledovať vašu návštevu. V ich údajoch v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Vďaka takto získaným údajom však môžeme optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Súbory „cookies", ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

 

Aké cookies používame a na aké účely?

Súbory cookies, ktoré používame, delíme na dve kategórie – funkčné súbory cookies a prevádzkové súbory cookies. Každá z týchto kategórií je popísaná nižšie, spolu s podrobnosťami, ktoré sa ich týkajú, aj keď v rámci týchto dvoch kategórií môžeme občas použiť ďalšie alebo alternatívne súbory cookies.

Pamätajte na to, že tretie strany (napr. reklamné spoločnosti alebo poskytovatelia externých služieb, ako napríklad služby sledujúce návštevnosť webových stránok) môžu tiež používať súbory cookies, ktoré sú mimo našej kontroly. Tieto súbory cookie pravdepodobne patria do skupiny prevádzkových, alebo reklamných cookies.

 • Funkčné súbory cookies

Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie vašich nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, ako sú vaše predvoľby pri prihlasovaní, rozloženie obsahu a pod., aby ste tieto predvoľby nemuseli znova nastavovať.

 • Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktoré sú najpopulárnejšie časti stránky a pod. Tieto cookies slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok.

 

Ako môžem mať pod kontrolou používanie súborov cookies?

Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies, pokiaľ si nezmeníte nastavenia prehliadača. Ak chcete obmedziť, zablokovať alebo vymazať súbory cookies z akýchkoľvek webových stránok, väčšinou to môžete urobiť v nastaveniach svojho internetového prehliadača. Zväčša sa nachádzajú v ponuke „Možnosti“ alebo „Preferencie“ vášho prehliadača.

Upozorňujeme vás, že keď vo svojich nastaveniach zablokujete súbory cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Pokiaľ svoje nastavenia prehliadača nezmeníte, naša stránka bude používať súbory cookies.

 

Môžu sa tieto Zásady ochrany osobných údajov zmeniť?

Z času na čas môžeme tieto zásady aktualizovať, meniť alebo dopĺňať, preto vám odporúčame, aby ste si ich pravidelne čítali. O zásadnejších zmenách v nakladaní s osobnými informáciami vás budeme informovať uverejnením oznamu na našej stránke.

Môžeme vás však ubezpečiť, že tieto zmeny sa nebudú vzťahovať na náš základný princíp: osobné údaje našich užívateľov neposkytujeme tretím stranám a staráme sa o ich bezpečnosť.